Document field
Document type
Document notationDocument abstractPromulgated dateDownload
51/2018/TT-BTC Thông tư 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-202524/05/2018
2080/QĐ-TTgQuyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 22/12/2017
23/2017/TT-BGDĐTThông tư 23/2017/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành29/09/2017
3993/BGDĐT-ĐANNCông văn số 3993/BGDĐT-ĐANN ngày 30/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai chương trình thí điểm môn tiếng Nhật - Ngoại ngữ 1 cấp tiểu học từ năm 2017 - 201830/08/2017
2912/QĐ-BGDĐTQuyết định 2912/QĐ-BGDĐT năm 2016 Chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành23/08/2016